HUONG DAN THI HANH DIEU LE DANG MOI NHAT 2011-2012

Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
Ngày  1 tháng 11 năm 2011 .Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã ban hành  quyết định  45-QĐ/TW quy định thi hành Điều Lệ Đảng .Quyết định 46-QĐ/TW ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra ,giám sát & kỷ luật đảng .Quyết định 47-QĐ/TW ban hành về những điều đảng viên không được làm nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên .
        Trong đó ,quy định 45-QĐ/TW quy định chi tiết một số điều ,khoản trong ĐIỀU LỆ ĐẢNG . Quyết định 46-QĐ/TW ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra ,giám sát & kỷ luật  của Đảng trong chương VII và VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI,thay thế hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định số 25 –QĐ/TW NGÀY 24-11-2006 của BỘ CHÍNH TRỊ  khóa X. Quyết định 47-QĐ/TW ban hành về những điều đảng viên không được làm gồm 19 điều .Uỷ ban Kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện và giúp Ban chấp hành trung ương ,Bộ Chính Trị ,Ban Bí Thư kiểm tra ,giám sát việc thực hiện .Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo ,chỉ đạo ,tổ chức thực hiện quy định và định kỳ hàng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên .Đảng viên vi phạm quy định phải được xử lý công minh ,chính xác ,kịp thời theo quy định của Đảng & pháp luật của Nhà Nước .Quy định này thay thế quy định số 115-QĐ/TW ngày 7-12/2007 của BỘ Chính Trị khóa X về những điều Đảng viên không được làm .Tất cả những quy định nói trên có hiệu lực kể từ ngày 1-11-2011
       Để quý cơ quan Đảng ,đoàn thể có được bộ tài liệu nói trên NXB CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH cho xuất bản cuốn sách
                         HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
QUY ĐỊNH MỚI VỀ  THANH TRA,KIỂM TRA ,GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG & NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG  ĐƯỢC LÀM      NÂNG CAO PHẨM CHẤT,ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ  ĐẢNG VIÊN
                                 NHIỆM KỲ 2011 -2015
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :
Phần thứ nhất : Điều lệ đảng khá XI  và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai : Những nội dung cơ bản của các văn kiện đại hội Đảng khóa XI
Phần thứ ba: Tổ chức cơ sở Đảng & công tác đảng viên
Phần thứ tư : Toàn văn hội nghị lần 3 ban chấp hành TW Đảng
Phần thứ năm : Công tác thanh tra ,kiểm tra ,giám sát ,kỷ luật Đảng
Phần thứ sáu : Quy định về những điều Đảng viên không được làm khóa XI
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011
 (Có hóa đơn)     Giao tận nơi          
 Vui lòng liên hệ:  Ms.Hồng Vân     HP: 0909 880 382  
                                                     Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM