LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2012

Liên hệ: Ms.Hồng Vân – Tel: 0909 880 382 - 08.66515070
LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH , NGÂN HÀNG
DOANH NGHIỆP NĂM 2012
Ban hành luật Luật Kiểm toán độc lập nhằm tạo khuôn pháp lý hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động kiểm toán độc lập, đáp ứng cam kết thương mại quốc tế, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp và của nền kinh tế nói chung.
Ngày 29/03/2011 Quốc hội khóa XII đã thông qua luật kiểm toán độc lập. Theo đó luật kiểm toán độc lập quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề kiểm toán độc lập; tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề kiểm toán và trợ lý kiểm toán. Luật được áp dụng đối với kiểm toán viên hành nghề; trợ lý kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; khác hàng; đơn vị được kiểm toán; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập.
Ngày 9/11/2010 tổng kiểm toán nhà nước ban hành quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán;
Quyết định 318/2011/QĐ-KTNN ngày 14-03-2011 của Tổng kiểm toán nhà nước quy định về tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán
Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22-02-2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập.
Nhằm cung cấp tài liệu cho việc tìm hiểu và áp dụng hoạt động kiểm toán. Nhà xuất bản Lao động phát hành tập sách nêu trên
Nội dụng sách bao gồm phần chính sau:
PHẦN I: Luật kiểm toán độc lập (đã được quốc hội thông qua ngày 29-3-2011)
PHẦN II: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
PHẦN III: quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, các tổ chức tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp 
PHẦN IV:  Những quy định pháp luật mới nhất phục vụ công tác kiểm toán năm 2011
Sách dày 650 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu tháng 04/2011.
Giá: 298.000đ. (Có hóa đơn)
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
ĐT: 08 66515070    DĐ: 0909880382